Galeria i notatki prasowe

Auf Schlesisch mit Sudetia

Vom 18. bis 19. März 2017 veranstaltete das Hotel Sudetia, das hauseigene Sudetia-Gesundheitszentrum sowie das Haus der Schöpferischen Arbeit ein Seminar mit dem Titel „Unbegrenztes Schlesien” – eine Tagung für jeden, der sich für die Geschichte Polens und Europas interessiert. Der Einladung der Veranstalter folgten unter anderem der Bischof Senior der Diözese Breslau der Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekentnisses in Polen, Herr Ryszard Bogusz, Pfarrer aus Niederschlesien, dem Teschener Schlesien, u.a. Pfarrer Cezary Królewicz aus Lauban sowie Pfarrer Waldemar Szajthauer aus Weichsel, Pfarrer Zbigniew Obracaj – Bischofssekretär aus Breslau, Direktor des Verlages Augustana Pfarrer Jerzy Below, der Landrat des Landkreises Lauban Herr Walery Czarnecki, Frau Oberkonsistorialrätin Margrit Kempgen aus Görlitz, zahlreiche Gäste aus Dresden, Lauban, Zgorzelec, Görlitz, Kreis Teschen, Bielitz-Biala, Warschau, Krakau und Bad Flinsberg. Im, bis zum Rand gefüllten Konferenzraum des Hotels Sudetia, über 70 Gäste hörten die Vorträge, sahen sich Präsentationen an sowie beteiligten sich an Diskussionen rund um die kleine Heimat sowie das Jubiläum 500 Jahre der Reformation. Beide Themenbereiche verbindet miteinander der historische Kontext sowie der gegenwärtige Bezug auf die Aktivitäten der lokalen Verwaltungen und Institutionen. Im Auftrag des Hotels Sudetia moderierte das Seminar Arkadiusz Lisowski.

Schlesien – eine geographische Region, ein Kulturgebiet, die kleine Heimat, eine Region, Nieder, Ober, Oppelner, Teschener, Troppauer, Oberlausitzer Schlesien – in Europa gibt es nur wenige Regionen mit einer so vielfältigen kulturellen, konfessionellen, ethnischen, sprachlichen, politischen und wirtschaftlichen Geschichte. Es ist eine Region, die mit ihrer Vielfalt fasziniert.
Die Offenheit, die Toleranz sowie die gegenseitige Akzeptanz von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Sprache, Konfession, sowie beruflicher Situation, machen es möglich, dass Schlesien für so viele Menschen eine kleine Heimat geworden ist und es die Botschaft der grenzüberschreitenden Identität verkörpert , welche auf der Vielfalt basiert.
Während des Seminars werden Sie Gelegenheit haben, die verschiedenen Gesichter von Schlesien zu entdecken. Für Schlesier, sowohl Polen, die heute in Bad Flinsberg zu Hause sind, und ihre Familien überwiegend aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten vertrieben worden sind, als auch für Deutsche, die zur Zeit in der BRD zerstreut leben, war das Seminar eine Gelegenheit, um die Elemente eigener Identität zu entdecken, und für die Nicht-Schlesier wird es eine Plattform sein, mit dem Ziel, einer Region zu begegnen, die durch ihre Kultur, Mentalität, Geschichte und Gegenwart immer auf’s Neue überrascht.

 

Das Programm beinhaltete Vorträge von prominenten Persönlichkeiten aus der Wissenschaft und Kultur, Präsentationen, einen Auftritt der Lemken-Volksgruppe, eine Ausstellung basierend auf einem Jugendprojekt, welche die gegenseitige Wahrnehmung der Polen und der Deutschen sowie die Geschichte der Evangelischen Kirche in Niederschlesien präsentiert, eine Präsentation des kulturellen Erbes der Bunzlauer Keramikmanufaktur, Exkursionen zur Friedenskirche in Schweidnitz sowie zur Klosterkirche Grüssau, zur Bunzlauer Keramikmanufaktur sowie nach Lauban – zu einer Stadt, wo die Wege der Polen, Deutschen und Tschechen, wie es sich für ein prominentes Mitglied des Sechsstädtebundes gehört, seit Jahrhunderten kreuzen und ein einmaliges Klima schaffen, welches bis heute anhält.

Das Ziel des Seminars war es, die regionale Identität zu stärken, die so vielfältig ist, und jedoch gemeinsame Merkmale aufweist. Die Teilnahme am Seminar so vieler Vertreter unterschiedlicher Strömungen kann mit einem Sauerteig verglichen werden, bzw. einem Fundament, auf dem die neue Qualität der Beziehungen baut. Historisches Bewusstsein spielte hier die Rolle der treibenden Kraft zur Veränderung der gegenseitigen Wahrnehmungen nicht nur zwischen den Schlesiern aus verschiedenen Regionen, sondern auch zwischen den Polen, Deutschen und Tschechen, wobei jede Gruppe zum kulturellen Reichtum Schlesiens beiträgt.

Po śląsku w Sudetii

W dniach 18-19 marca 2017 Hotel Sudetia, czyli Sudeckie Centrum Prozdrowotne oraz Dom Pracy Twórczej w Świeradowie-Zdroju organizowały seminarium pod tytułem „Śląsk bez granic” – spodkanie dla każdego, kto interesuje się historią Polski i Europy. Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli między innymi ksiądz Biskup Senior Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w Polsce Ryszard Bogusz, księża pastorzy z Dolnego Śląska, Śląska Cieszyńskiego, w tym proboszcz parafii w Lubaniu, ks. Cezary Królewicz i proboszcz parafii w Wiśle, ks. Waldemar Szajthauer, ks. Obracaj z Wrocławia, dyrektor wydawnictwa Augustana  ks. Jerzy Below, Pan Starosta Powiatu Lubańskiego Walery Czarnecki, Pani Nadradca Konsystorza z Görlitz Margrit Kempgen, licznie przybyli goście indywidualni z Drezna, Zgorzelca, Görlitz, Lubania, okolic Cieszyna, Bielska-Białej, Warszawy i wielu innych miejscowości w Polsce i w Niemczech oraz mieszkańcy Świeradowa-Zdroju. W wypełnionej po brzegi sali konferencyjnej Hotelu Sudetia ponad 70 osób słuchało i dyskutowało na tematy związane z małą ojczyzną śląską oraz 500-leciem Reformacji. Oba tematy wiążą się ze sobą nie tylko w kontekście historycznym, ale również w obliczu współczesnej działalności instytucji i organizacji samorządowych oraz pozarządowych. W imieniu Hotelu Sudetia seminarium poprowadził Arkadiusz Lisowski.

Śląsk – kraina geograficzna, obszar kulturowy, mała ojczyzna, region, Dolny, Górny, Opolski, Cieszyński, Górnołużycki, Opawski – w Europie mało jest regionów o tak bogatej historii kulturowej, konfesyjnej, etnicznej, językowej, politycznej oraz gospodarczej. Regionów, które fascynują swoim bogactwem i różnorodnością.

Otwartość, tolerancja i wzajemna akceptacja ludzi różnego pochodzenia, języka, konfesji, sytuacji zawodowej sprawiają, że Śląsk jest małą ojczyzną dla tak wielu ludzi i uosabia przesłanie ponad granicznej tożsamości bazującej na różnorodności.

W czasie konferencji uczestnicy mieli możliwość poznania różnych twarzy Śląska. Dla Ślązaków, zarówno Polków – gospodarzy Świeradowa, których rodziny były w większości wypędzone z dawnych terenów wschodniej Polski, jak Niemców, żyjących obecnie w Republice Federalnej Niemiec, była to okazja do odkrycia elementów własnej tożsamości, a dla Nie-Ślązaków była to możliwość spotkania z regionem, który porywa swoją kulturą, mentalnością i zaskakuje historią oraz teraźniejszością.

W programie były między innymi wykłady znanych osobistości nauki i kultury dla każdego, prezentacje, występ zespołu grupy etnicznej łemkowskiej, która obecnie zamieszkuje również na Śląsku, wystawa na bazie projektu młodzieżowego prezentująca wzajemne postrzeganie Polaków i Niemców oraz historię Kościoła Ewangelickiego na Dolnym Śląsku, świeradowska premiera dwujęzycznej sztuki teatralnej pod tytułem „Luter nigdy nie był na Śląsku”, prezentacja dziedzictwa ceramiki bolesławieckiej, wycieczki poznawcze do Kościoła Pokoju w Świdnicy, Bazyliki w Krzeszowie,  Manufaktury Bolesławieckiej i Lubania Śląskiego – prastarego miasta, w którym drogi Polaków, Niemców i Czechów, jak przystało na znaczącego uczestnika Związku Sześciu Miast, krzyżowały się już przed wiekami i spotkania te tworzyły niepowtarzalny klimat w historii Europy, który trwa po współczesność.

Celem seminarium było umacnianie tożsamości regionalnej, która tak różnorodna, ma jednak wspólne cechy. Uczestnictwo w seminarium wielu przedstawicieli różnych środowisk można porównać do zaczynu, fundamentu, na którym powstaje nowa jakość stosunków międzyludzkich. Świadomość historyczna jest tutaj kołem napędowym dla zmieniającego się wzajemnego postrzegania Polaków, Niemców i Czechów, z których każda grupa ma wkład do bogactwa kulturowego Śląska.

Takie inicjatywy oddolne są ważne, gdyż porozumienie pomiędzy narodami, regionami oraz konfesjami zależy od indywidualnej percepcji żyjących tutaj ludzi. Mamy nadzieję, że seminarium „Śląsk bez granic” będzie taką małą cegiełką w budowie tożsamości regionalnej.

Po slezsku v Sudetii

Ve dnech 18. a 19. března 2017 Hotel Sudetia, Sudetské centrum zdraví a Dům tvůrčí práce v lázních Świeradów-Zdrój pořádaly seminář „Slezsko bez hranic”- setkání pro všechny, kteří mají zájem o dějiny Polska a Evropy. Pozvání organizátorů přijal mimo jiné například biskup senior vratislavské diecéze Evangelické augsburské (luterské) církve v Polsku Ryszard Bogusz, evangeličtí faráři z Dolního Slezska a Těšínska, mezi nimi farář obce v Lubáni Cezary Królewicz a farář obce ve Wisle Waldemar Szajthauer, farář Zbigniew Obracaj z Katowic, ředitel nakladatelství Augustana – farář Jerzy Below, starosta lubánského okresu Walery Czarnecki, vrchní radní církve v Görlitz – paní Margrit Kempgen, četní individuální hosté z Dražďan, Zgorzelce, Görlitz, Lubáně, z okolí Těšína, z Bielska-Bialé, Varšavy a dalších míst v Polsku a Německu i obyvatelé Świeradowa-Zdroje. V zaplněném konferenčním sále vyslechlo vystoupení a diskuze o tématech spojených s malou slezskou vlastí a 500. výročím reformace více než 70 hostů. Obě témata se spojují nejen v historickém kontextu, ale také v souvislosti se stávající činností samosprávních a nevládních institucí a organizací. Jménem Hotelu Sudetia seminář řídil Arkadiusz Lisowski.

Slezsko – zeměpisná krajina, kulturní oblast, malá vlast, region, Dolní, Horní, Opolské, Těšínské, Hornolužické, Opavské – v Evropě je málo regionů s tak bohatou kulturní, náboženskou, etnickou, jazykovou, politickou a hospodářskou historií, regionů, které fascinují svým bohatstvím a rozmanitostí. Otevřenost, tolerance a vzájemná akceptace lidí s odlišným původem, jazykem, náboženstvím i povoláním způsobuje, že Slezsko je pro tolik lidí jejich malou vlastí a že ztvárňuje poselství přeshraniční identity, založené na rozmanitosti. Během konference měli účastníci možnost poznat různé tváře Slezska. Pro Slezany a to jak Poláky, obyvatele Świeradowa, jejichž rodiny byly většinou vyhnány z bývalého území východního Polska, tak i pro Němce, žijící nyní v Německé spolkové republice, to byla příležitost odhalit prvky své identity a pro ostatní zase možnost potkat se s regionem, který oslňuje svou kulturou, mentalitou a překvapuje historií i současností.

V programu byly také přednášky známých představitelů vědy a kultury, různé prezentace, vystoupení souboru etnické rusínské skupiny Łemků, kteří nyní bydlí také ve Slezsku, výstava na bázi mládežnického projektu o vzájemném vnímání Poláků a Němců, historie evangelické církve na Dolním Slezsku, świeradowská premiéra dvoujazyčné divadelní hry „Luther nebyl na Slezsku” a prezentace dědictví boleslavské keramiky (Bunzlau). Nechyběly také zájezdy do Kostela míru ve Svídnici, baziliky v Křešově, manufaktury v Boleslavci a do starodávného města Slezské Lubáně, významného člena Spolku šesti měst, ve kterém se cesty Poláků, Němců a Čechů křížily už před staletími. Tato setkání utvářela v dějinách Evropy neopakovatelnou atmosféru, kterou cítíme dodnes.

Cílem semináře bylo upevňování regionální identity, která i když různorodá, s sebou nese společné rysy. Účast na semináři zástupců různých kruhů a prostředí lze srovnat s kvasem, základem, na kterém vzniká nová kvalita mezilidských vztahů. Historické povědomí je zde hnací silou pro měnící se vzájemné vnímání Poláků, Němců a Čechů, kde každá skupina má svůj přínos do kulturního bohatství Slezska. Takové společenské iniciativy vyvěrající zdola mají svůj význam, protože dorozumění mezi národy, regiony a konfesemi je závislé na individuální percepci zde žijících lidí. Doufáme, že se seminář „Slezsko bez hranic” stane takovou malou cihličkou v budování regionální identity.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *